Thema's

Koppeling erkenning kind en gezamenlijk gezag

woensdag 15 april 2020

Een ongehuwde partner die zijn of haar kind erkent, moet daarnaast ook nog samen met de moeder van het kind gezamenlijk gezag aanvragen. Er is nu een initiatiefwetsvoorstel in behandeling, waarbij het gezag direct wordt gekoppeld aan de erkenning.

Volmacht melden bij de bijstand

woensdag 10 oktober 2018

Helpt iemand anders u met bijvoorbeeld de administratie, en heeft u daar een volmacht voor verstrekt? Let dan op in het geval die persoon ook recht heeft op een bijstandsuitkering.

Enige tijd geleden moest een bijstandsgerechtigde die gemachtigd was om met een bankpas over de rekening van zijn demente moeder te beschikken, de bijstandsuitkering met een boete terugbetalen. Over deze gang van zaken zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer, de gemachtigde neemt immers geen geld voor zichzelf op.

Wetsvoorstel gezag voor ongehuwde partners bij erkenning

dinsdag 27 februari 2018

Er is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij geregeld wordt dat ook ongehuwde partners gezag krijgen na erkenning van het kind. De erkennende partner krijgt dan samen met de geboortemoeder het gezamenlijk gezag. We houden u op de hoogte, maar wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.

Bron: Kamerstukken II 2016-17, 34 605, nrs. 1-3.

Statuten bepalen of afdelingsbestuur zich moet houden aan besluit hoofdbestuur van vereniging

woensdag 21 februari 2018

Het verenigingsland is een heel divers land. Het varieert van kleine zelfstandige verenigingen in steden, dorpen en buurten tot grote landelijke verenigingen met regionale en plaatselijke afdelingen. Dat leidt wel eens tot onenigheid over naleving van een besluit op hoger niveau door afdelingen op regionaal of lokaal niveau.

Statuten bepalen of afdelingsbestuur zich moet houden aan besluit hoofdbestuur van vereniging

woensdag 21 februari 2018

Het verenigingsland is een heel divers land. Het varieert van kleine zelfstandige verenigingen in steden, dorpen en buurten tot grote landelijke verenigingen met regionale en plaatselijke afdelingen. Dat leidt wel eens tot onenigheid over naleving van een besluit op hoger niveau door afdelingen op regionaal of lokaal niveau.

Geen machtiging voor schenking namens zwaar gehandicapt persoon

woensdag 17 januari 2018

Als iemand niet in staat is zijn eigen vermogen te beheren, kan er een bewind ingesteld worden door de rechter. De aangestelde bewindvoerder zal zich ontfermen over het vermogen en moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Regelmatig vraagt een bewindvoerder een machtiging aan de rechter, om een schenking te mogen doen uit het vermogen van zijn beschermeling. De rechter reageert hier doorgaans zeer terughoudend op, hij beschermt tenslotte de belangen van de onder bewind gestelde persoon.

Intrekking bijstand door machtiging over rekening ouder

woensdag 20 december 2017

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift of een erfenis.

Intrekking bijstand door machtiging over rekening ouder

woensdag 20 december 2017

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift of een erfenis.

Vaders hebben vaak geen gezag

woensdag 01 maart 2017

Een tijdens het huwelijk geboren kind is automatisch het kind van de man. Maar bij ongehuwde stellen is dat niet het geval.

Dat de vader het kind moet erkennen is bij de meeste mensen wel bekend. Door de erkenning ontstaat de juridische band tussen vader en kind. Een kind erft dan bijvoorbeeld van de vader. Maar pas na het aanvragen van het zogenaamde gezag is hij ook de wettelijk vertegenwoordiger.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

dinsdag 13 september 2016

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

dinsdag 13 september 2016

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

dinsdag 13 september 2016

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

dinsdag 13 september 2016

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Geen omgangsregeling ondanks gezamenlijk gezag

dinsdag 03 mei 2016

Regelmatig moet de rechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen over ouderlijk gezag over en omgang met een kind. Het oordeel van het kind blijkt hierin zwaar mee te wegen. Als er al omgang wordt ontzegd, is dat in principe voor bepaalde tijd. Soms echter is er voor de rechter reden om daarvan af te wijken en omgang voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Geen omgangsregeling ondanks gezamenlijk gezag

dinsdag 03 mei 2016

Regelmatig moet de rechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen over ouderlijk gezag over en omgang met een kind. Het oordeel van het kind blijkt hierin zwaar mee te wegen. Als er al omgang wordt ontzegd, is dat in principe voor bepaalde tijd. Soms echter is er voor de rechter reden om daarvan af te wijken en omgang voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Omgangsrecht grootouders

dinsdag 09 februari 2016

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, wordt er meestal geregeld hoe de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Het gaat dan niet alleen om de vraag waar de kinderen wonen, welke ouder de financiën regelt of wie met de kinderen naar de kapper gaat. Een belangrijk aandachtspunt is ook, hoe de omgang met de grootouders wordt geregeld.

Omgangsrecht grootouders

dinsdag 09 februari 2016

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, wordt er meestal geregeld hoe de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Het gaat dan niet alleen om de vraag waar de kinderen wonen, welke ouder de financiën regelt of wie met de kinderen naar de kapper gaat. Een belangrijk aandachtspunt is ook, hoe de omgang met de grootouders wordt geregeld.

Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

dinsdag 10 november 2015

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind.

Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

dinsdag 10 november 2015

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind.

Acht van de tien jonge ouders hebben voogdij niet geregeld

dinsdag 01 september 2015

Meer dan 80% van ouders tussen 18 en 34 jaar hebben de voogdij voor hun kinderen niet geregeld. Dat betekent dat niet officieel is vastgelegd aan wie de voogdij over hun kinderen wordt toegekend als beide ouders er onverhoopt niet meer zijn. Daarmee lopen zij het risico dat de rechter uiteindelijk een andere voogd benoemt dan wie de ouders graag hadden gewild.